به اسفند ماه که می رسیم، دیگر حال و هوای زمستانی در آخرین ماه فصل زمستان و آخرین ماه سال احساس نمی شود هرچند هوا همچنان زمستانی باشد، رنگ و بوی بهار را به خوبی حس می کنیم و همه تکاپوهایمان برای درآغوش کشیدن دوباره ی فصل تازگی هاست. چیدن دوباره ی سفره هفت سین، تنها میراث کهن از ایران ...